FINISSAGE EXPOSITIE | EXHIBITION ‘COLORATECTURA’

Datum: 21 november 2021 | Tijd: 1:00 pm - 5:00 pm

EXPOSITIE nog van 12 t/m 21 NOV te zien VR | ZA | ZO van 13 – 17 uur

‘Kleur is de plek waar ons brein en het universum elkaar ontmoeten’, Paul Klee.

Wat doet kleur? Wat doet vorm? Kleur is om ons heen en zo vanzelfsprekend dat wij bijna niet meer stilstaan bij het bijzondere van kleur. Pas wanneer is er licht is, wordt kleur geboren. Door licht, donker en kleur tezamen kunnen we vorm zien. Goethe: ‘Licht, donker en kleur tezamen zijn het enige dat voor het oog het ene voorwerp van het andere en de delen van het voorwerp van elkaar onderscheidt.’ Goethe maakte een verbinding tussen kleur en psychologie: de zintuiglijke, morele werking van kleur. Hij bezag kleur niet enkel als een uiterlijk verschijnsel, maar als een fenomeen, als een geheel van uiterlijk verschijnsel en innerlijk wezen, waarbij hij de verschijnselen zelf aan het woord laat.

In Galerie LUCIA NOVALIS is nog t/m 21 november de SOLO-EXPOSITIE ‘COLORATECTURA’ te zien met het kleurrijke werk van CARLOS SILVA, kunstenaar, architect en meubelontwerper. Geboren en getogen in Cali, Colombia en sinds 1999 woonachtig en werkzaam in Berlijn, Duitsland. Zijn nieuwste werk ‘ATOMIC LANDSCAPES’ is voor het eerst ‘live’ te bewonderen! Kom kijken naar de geweldige grafische werken nu het nog kan!!

Carlos’ werkwijze is een nevenschikking van controle en toeval, die doet denken aan oude kalligrafie-idealen. Elke penseelstreek heeft een gecontroleerde precisie, evenals de vloeiendheid van de lijn en de spontaniteit van de pols. Hij gebruikt veel levendige kleuren in zijn werk, waarbij elke tint ook zorgvuldig wordt gekozen en in de compositie wordt geplaatst. Deze combinatie van gebaren, vormen en kleuren vormt Carlos’ architecturaal geabstraheerde oeuvre.

Meer dan 55 werken zijn te zien tijdens deze expositie: laat u betoveren tijdens de indrukwekkende reis door kleuren en vormen! Kom kleur voelen!

FEESTELIJKE AFSLUITING op ZONDAG 21 NOVEMBER van 13 tot 17 uur:
kunstenaar CARLOS SILVA uit Berlijn is aanwezig ! VAN HARTE WELKOM !!!

Download de uitnodiging | the invitation

Zie ook | See also: https://carlossilva.org/

‘Color is the place where our brain and the universe meet’, Paul Klee.

What does color do? What does shape do? Color is all around us and so self-evident that we hardly think about the special nature of color. Only when there is light, color is born. Through light, dark and color together we can see form. Goethe: ‘Light, dark and color together are the only thing that distinguishes one object from another and the parts of the object from each other.’ Goethe made a connection between color and psychology: the sensory, moral effect of color. He saw color not only as an outer phenomenon, but as a phenomenon, as a whole of outer phenomenon and inner being, allowing the phenomena themselves to speak.

The SOLO EXHIBITION ‘COLORATECTURA‘ can be seen in Galerie LUCIA NOVALIS until 21 November with the colorful work of CARLOS SILVA, artist, architect and furniture designer. Born and raised in Cali, Colombia and living and working in Berlin, Germany since 1999. His latest work ‘ATOMIC LANDSCAPES’ can be admired ‘live’ for the first time! Come see the amazing graphic art while you still can!!

Carlos’ practise is a juxtaposition of control and chance, reminiscent of ancient calligraphy ideals. Each brushstroke has controlled precision, as well as also showing fluidity of the line and spontaneity of the wrist. He uses many vibrant colors within his work, with each shade also being carefully chosen and placed within the composition. This combination of gestures, shapes and colors form Carlos’ architecturally abstracted body of work.

More than 55 works can be seen during this exhibition: let yourself be enchanted during the impressive journey through colors and shapes! Come and feel color!

FINISSAGE SATURDAY 21 NOVEMBER 1 – 5 pm: the artist from Berlin is present! WELCOME!